Math 368 Homework

Homework Assignment 1: due Friday, September 9
1.1: 1a,d,f,h,i; 2a,b,d,i; 4a,c; 5a,b; 7a,b,c; D5; D6
1.2: 4a,d; 5a,d; 7a,b,c; 9a,b; 14; D1; D3
1.3: 1a,d; 2c; 4a,b,c; 6a,b,c; 7a,b,c; D3 a,b,c,d,e

Homework Assignment 2: due Wednesday, September 21
1.4: 4a,b; 6a,b,c; 10; 17; 20a,b; D7a
2.1: 1a,b,e,i; 4a,b,d,i; 5a,b; 6; 8a,e; 12a,b; 13; 15; 19a,b; 20a,f

EXAM 1: Wednesday, September 21, on 1.1-1.4, 2.1

Homework Assignment 3: due Friday, September 30
2.2: 1a,b,e,h; 2c,d,e,f; 4a,b,d,e; 5a,c,e,f; 6b,c; 9; 14a; 15a; 17a; 23; 27; 28a,b

Homework Assignment 4: due Friday, October 7
3.1: 3a,b; 5a,b; 10a,b,c,d; 15a,b; 17a,b,c,d

Homework Assignment 5: due Wednesday, October 19
3.2: 1a,d, j; 4; 9; 10; 12a,d,f; 23; D5a,b
3.3: 10b,c,d; 11a,b,c
5.1: 10a,b,c; 13
5.2: 1a,b,c

EXAM 2: Wednesday, October 19, on 2.2, 3.1, 3.2, 5.2

Homework Assignment 6: due Friday, October 28
5.2: 2a,b; 3; 8a; 9a; D2a; D3a
5.3: 1a,b; 2; 3; 10a,b; 18; D3

Homework Assignment 7: due Friday, November 4
5.4: 6a,b; 8a,b,c,d; 9; 13; 17; D3a,b; D4a,b

Homework Assignment 8: due Wednesday, November 16
4.1: 2a,b,c,h; 5a,b; 8a,b; 9; 16a,b; 17a,b; 18; 19a,b,c; 20a,b,c
4.2: 1a,b,c,d; 5a,b,c; 6a,b,c; 9a,b; 22a,b,c

EXAM 3: Wednesday, November 16, on 5.3, 5.4, 4.1, 4.2

Homework Assignment 9: due Friday, December 2
5.5: 1a,b,c; 2a,b; 8a,b,c; 15a,b,c,d; 16a,b,c; 17a,b,c,d; 18; 19; 20; 23a,b; D1a,b,c

FINAL EXAM: Friday, December 9, 3-5 pm (cumulative)